REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem meblesylwia.pl jest firma IWONA NOWICKA WYRÓB I SPRZEDAŻ OKLEINY, z siedzibą w Strzałkowie, ul. ks. Karola Korala 22, 25, 97-500 Radomsko, NIP: 7721534623, REGON: 590548828
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego meblesylwia.pl jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego meblesylwia.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem http://meblesylwia.pl,
 3. SPRZEDAWCA – IWONA NOWICKA WYRÓB I SPRZEDAŻ OKLEINY, z siedzibą w Strzałkowie, ul. ks. Karola Korala 22, 97-500 Radomsko, NIP: 7721534623, REGON: 590548828
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego meblesylwia.pl
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego meblesylwia.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży,
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego,
 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym meblesylwia.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,
 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,
 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego,
 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w sklepie internetowym meblesylwia.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. E-mail,
  2. Hasło,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Adres,
  5. Miejscowość,
  6. Województwo,
  7. Kod pocztowy,
  8. Telefon
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie meblesylwia.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
 6. Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji bądź też wybierając opcję zamówienia jednorazowego wypełnić formularz zawierający:
  1. Imię, nazwisko, e-mail oraz telefon Klienta,
  2. Dane adresowe,
  3. Dane do faktury (opcja dla firm)
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości 30% (lub innej ustalonej indywidualnie) wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.
 9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 10. Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. kontakt@meblesylwia.pl. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia i jego mailowym potwierdzeniu.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz rodzaj zamawianego produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Kurier wnosi przesyłki do domu ważące maksymalnie 30 kg.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie pięćdziesięciu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.
 6. Podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu przez Klienta utrudni lub uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

VII REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient w takim przypadku proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez Sprzedawcę.

IX ZWROTY

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@meblesylwia.pl bądź też:
  IWONA NOWICKA WYRÓB I SPRZEDAŻ OKLEINY
  Strzałków ul. ks. Karola Korala 22
  97-500 Radomsko
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

X POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: kontakt@meblesylwia.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

  IWONA NOWICKA WYRÓB I SPRZEDAŻ OKLEINY
  Strzałków ul. ks. Karola Korala 22
  97-500 Radomsko

XI POLITYKA COOKIES

 1. Sklep internetowy meblesylwia.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy meblesylwia.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Stałe,
  2. Analityczne,
  3. Zewnętrzne.

XII POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:<
  1. Telefon: +48 693 201 975

  2. kontakt@meblesylwia.pl

  3. Pisemnie na adres:

   IWONA NOWICKA WYRÓB I SPRZEDAŻ OKLEINY
   Strzałków ul. ks. Karola Korala 22
   97-500 Radomsko

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego meblesylwia.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Nazwa sklepu internetowego meblesylwia.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.